USPORIADATEĽ

 

Žilinská univerzita v Žiline
Ústav telesnej výchovy

na základe poverenia MŠVVaŠ SR

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

Mgr. Branislav Gröhling

minister MŠVVaŠ SR

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.

rektor UNIZA

PaedDr. Július Dubovský

prezident SAUŠ

Mgr. Peter Fiabáne

primátor mesta Žilina

Ing. Erika Jurinová

predsedníčka ŽSK

JUDr. Emil Hadbábny

predseda SR UNIZA

Anton Siekel

prezident SOŠV

ORGANIZAČNÝ VÝBOR

PREDSEDA
doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

prorektor

PODPREDSEDA
PaedDr. Róbert Janikovský

riaditeľ ÚTV

PODPREDSEDA
doc. RNDr. Alena Cepková, PhD.

SAUŠ

PR KOMISIA
prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD.

prorektor

HOSPODÁRSKA KOMISIA
Ing. Jana Gjašiková

kvestorka

UBYTOVACIA KOMISIA
Ing. Štefánia Kadorová

riaditeľka UZ VD

STRAVOVACIA KOMISIA
Anna Ďatková

riaditeľka SZ Menza

IT KOMISIA
Ing. Pavol Podhora

riaditeľ Centra IKT

PROPAGAČNÁ KOMISIA
Ing. Monika Pflieglová

EDIS

ŠTK
Mgr. Daniel Baránek, PhD.

INVESTIČNÁ KOMISIA
Ing. Peter Polónyi

KOMISIA PRE VO
Ing. Marcel Jaššo

KOMISIA STAVEBNEJ ÚDRŽBY
Ing. Ján Stehlík

DOPRAVNÁ KOMISIA
Ing. Miroslava Jandová

ZDRAVOTNÁ KOMISIA
Mgr. Ján Ďugel

SEKRETARIÁT OV
Jana Bobáňová

ČLENOVIA
riaditelia súťaží

ZÁSTUPCA ŠTUDENTOV
Boris Baláž

RIADITELIA SÚŤAŽÍ

BASKETBAL
PaedDr. Milan Rožánek

VOLEJBAL
Mgr. Jozef Sklenár

PLÁVANIE
PaedDr. Marián Hrabovský, PhD.

ATLETIKA
Ing. Zdenek Národa

FUTBAL
Mgr. Dušan Giba

AEROBIK
Mgr. Peter Olej, PhD.
PaedDr. Zuzana Kazániová

ŠERM
Mgr. Karolína Belás

TENIS
Mgr. Igor Janíček

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL
Mgr. Elena Kozáčiková

ŠACH
Ing. Jozef Lakatoš

BASKETBAL 3x3
Mgr. Ján Valúch

SILOVÝ TROJBOJ
Ing. Veronika Olexová

LUKOSTREĽBA
doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.

ORIENTAČNÝ BEH
Ing. Peter Vandlíček

CYKLISTIKA
Bc. Michal Gábor

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA